YON CHWA

« La vie est la somme de tous vos choix » – Albert Camus

Chak jou ki pase gen ladan’l yon ansanm chwa ke’w fe, gen chwa ki minim konsa tou gen chwa ki ka gen gwo enpak sou lavi’w. Moun ou ye jodia se pwodui youn ou plizye chwa. Siw gen lavi, se paske gen de(2) moun kite chwazi fe’w e okipe’w pandan lontan malgre pwoblem . Si’w ka rive kotew ye a se paske’w te chwazi fe sakrifis, se paske’w te chwazi pa abandone malgre difikilte. Moun wap ye nan 5, 10 zan se ap rezilta chwa wap fe jodia…

eskew toujou fe bon chwa ?

objektif ou genyen jodi a,ou pap janm ka rive atenn li siw ret ap fe move chwa paske fo pa yo ka jete’w lwen rèv ou . Fe bon chwa pa depann de lot moun men sa depann de ou, sa depann de eta lespri’w. Se pou konstwi lespriw yon fason ki ale ak Rèv ou , e pi bon fason pou f sa se aprann. «Les expériences sont douloureuses mais il n ya pas meilleur professeur » eksperyans ou fe ak eksperyans lot moun dwe sevi’w leson nan chwa wap gen pou fe nan lavi’w. se chwa wap fe yo kap montre kibo’w vle ale, ki chimen w vle pran ; reflechi epi aji.

Move eksperyans pa egziste depi’w aprann de li, le sa se yon leson’w aprann e ke’w pral aplike pi devan. Aprann mande tet ou eske sa wap fe a ap kontribye nan akonplisman rèv ou ak objektif ou. Tout saw f ki pa ale ak objektif ou se tan pedi, tout moun ou chwazi met bo kote w ki pa gen rapo ak rev ou se tan pedi.

Siw gen rev, siw gen objektif wap komnse travay sou chwa’w yo depi kounya. Siw gen rev, siw gen objektif ou pap pe difikilte. Siw gen rev,ou gen objektif ou pap pe fe sakrifis…

Aprann poze tet ou kesyon sa… Eske chwa map fe a bon?

Belval Dwinny

Publicités

ANTOURAJ

« Dim kiyes ou frekante map diw kibo wap rive »

Tout moun se moun men tout moun pa menm, tout moun se moun men tout moun paka zanmi’m, tout moun se moun men tout moun paka mennaj mw…

Gen moun ki echwe se paske antouraj li pat bon, gen moun ki reyisi se paske l te byen antoure. Antouraj ou, moun wap frekante chak jou jwe yon gwo wol nan saw ta renemen ye demen,nan rev ou, nan objektif ou paske menm jan moun ki kotew ka ede w rive konsa tou yo ka few echwe (lagew nan tou). ANTOURAJ OU SE KLE KI KA OUVE OUBYEN FEMEN POT SIKSEW.

Poutet sa Ann al gad yon bet ke tout moun renmen anpil kise ÈG « AIGLE »
Menm jan nou konnen l, ÈG se bet ki vole pi wo pami tout lot bet. men banm poze nou yon kesyon, konbyen fwa nou we EG ap vole ak ti zwazo??? (jamè)

Yon moun ki vle reyise ap chwazi moun ki ka bôkotel ak sak paka bôkotel. Tout moun merite respe men se pa tout moun kap ka nan klan’w paske ou bezwen moun ki konpatib ak objektif ou. Zanmi se pi gwo zam ki ka ede w reyisi konsa tou se zam sak ka touye rev ou. Mennaj ou se yon zam tou ki ka defann rev ou men menm zam sa ka detwil siw mal chwazi. koman wap konprann yon moun ki vle avoka poul gen zanmi vôlè,koman wap konprann yon moun ki vle vin medsen,enjenye,agwonom,diplomat…poul zanmi ak moun kap pran plezi tout lasent jounen. objektif yo pa menm,vizyon yo diferan.

Aprann chache moun ki ka edew reyisi,se youn nan pi gwo zam ou genyen. Pa fe klan ak moun pou lanmou,pou plezi,pou avantaj men fe klan ak moun ki konprann rev ou e ki pare pou edew reyalizel.
epi pa janm bliye, ÉG pa vole ak ti zwazo…

BELVAL Dwinny

Mantalite Lyon

Sikse !

tout moun ta renmen fe sikse men li pa fasil,gen anpil kondisyon pou ranpli…

Mantalite

Anpil fwa nou toujou tande moun ap pale de mantalite, Kisa konsep sa yke ?

Mantalite se eta lespri’w, se janw panse, janw we bagay yo. Tout moun pa gen menm mantalite, nou pa we bagay yo menm jan men pafwa yo konn pale de yon tip de mantalite ki refere ak yon gwoup moun. Pa egzanp anpil fwa yo konn di « entel gen mantalite ayisyen » oubyen « entel panse tankou ayisyen ». sa vle di moun sa panse bagay yo tankou nenpot lot ayisyen tap pansel. se menm jan tou, pou fe sikse ou dwe gen yon mantalite men yon fason ou dwe panse ki pap menm ak tout moun e pou sa ann al we yon bèt nan forè a ke tout moun admire kise lyon.

Depi piti yo toujou di ke « le lion est le roi de la jungle » men nou pa janm mande tet nou ni poukisa,ni komanl fe wa.

1.Lyon an pa bet ki pi gwo,nou gen elefan
2.Li pa bet ki pi entelijan,nou gen makak
3.Li pa bet ki pi rapid,nou gen gepa

MEN TOUT BET PEL, le yo wel yo kouri, POUKISA? Mantalite

Lyon an nan tet li tout lot bet yo pa anyen. Le elefan paret devan l li pa we yon gwo bet men li we yon gwo manje. li pa met nan tet li elefan ka krazel men li di tet li li ka manje elefan.

Tout bet nn forè a respekte lyon an,yo dakol kom WA.

Eben se mantalite sa pou nou genyen fas ak pwoblem paske pa gen sikse san pwoblem ak difikilte.

sispann we pwoblem men we opotinite ki nan pwoblem nan.aji an lyon,panse an lyon…

BELVAL Dwinny