REYISIT GEN YON PRI LI RELE SAKRIFIS

Konbyen sa a vann?…se pri’l sa?

Nap viv nan yon mond kote tout saw bezwen se kob ou ki pou bawoul, nou nan yon mond kote si w pa gen lajan gen anpil bagay wap manke, nan yon mond kote lajan se otorite a yon nivo kote moun trayi moun pou lajan,moun enmi a moun pou lajan, moun touye moun pou lajan.Men eske se tout bagay kob ka achte ???

Tout pandan map grandi, paran m te konn toujou ap dim gen bagay lajan paka achte tout bagay e youn nan egzanp yo te konn pran se « lasante ». Se yon verite e gen anpil lot toujou. Men eske paske w paka achte l ak lajan poutet sa li pa gen pri ? Eske poutet sa a l gratis ?

lanati gen yon lwa kise « GIVE TO GIVE/BANM MAP BAW » pa gen anyen ou resevwa ki gratis, pa gen anyen wap jwi ki gratis toujou gen yon pri pou peye.siw gen yon pye bwa ou pa pran swenl li pp janm ka baw fri, fow bal tanw. Konsa tou, Reyisit pa gratis, li gen yon pri. Rive lwen pa gratis, li gen yon pri…ou pa leve yon jou epi ou we tout bagay fet men te gen komansman, te gen echek, te gen dekourajman, de gen avanse (epi youn nn pi enpotan an) te gen SAKRIFIS…

Konbyen fwa ou Sakrifye’w pou yon zanmi, pou yon fanmi, pou yon mennaj epi apresa li trayi’w !? Konbyen fwa lew sakrifye’w pou moun se ouk pedi? Ebien jodia map envite’w fe yon denye sakrifis. men se ap pou tet ou, pou rêv ou, pou saw kwe…

Ou pap janm ka rive kotew vle a siw pa dako fe sakrifis paske youn nan wout kap mennen’w jwenn sikse se sakrifis

Dwinny Belval

kotch nan devlopman pesonel

+509 47 49 51 32

YON CHWA

« La vie est la somme de tous vos choix » – Albert Camus

Chak jou ki pase gen ladanl yon ansanm chwa kew fe, gen chwa ki minim konsa tou gen chwa ki ka gen gwo enpak sou laviw. Moun ou ye kounya se pwodui youn ou plizye chwa. Siw gen lavi, se paske gen 2 moun kite chwazi few e okipew. Siw ka rive kotew ye a se paske w te chwazi fe sakrifis, se paske w te chwazi pa abandone malgre difikilte. Moun wap ye nan 5, 10 zan se ap rezilta chwa wap fe jodia…yon chwa w fe ka chanje lavi w,konsa tou li ka detwi l.

eskew toujou fe bon chwa ?

objektif ou genyen jodi a,ou pap janm ka rive atenn li siw ret ap fe move chwa toutan paske fo pa yo ka jetew lwen rev ou . Fe bon chwa pa depann de lot moun men sa depann de ou,sa depann de eta lespriw. Se pou konstwi lespriw yon fason ki ale ak rev ou , e pi bon fason pou f sa se aprann. «Les expériences sont douloureuses mais il n ya pas meilleur professeur »

eksperyans ou fe ak eksperyans lot moun dwe sevi w leson nan chwa wap gen pou fe nan lavi w.se chwa wap fe yo kap montre kibo w vle ale,ki chimen w vle pran ; reflechi epi aji.Move eksperyans pa egziste depi w aprann de li, le sa se yon leson w aprann e ke w pral aplike pi devan. Aprann mande tet ou eske sa wap fe a ap kontribye nan akonplisman rev ou ak objektif ou. Tout saw fe ki pa ale ak objektif ou se tan pedi, tout moun ou chwazi met bo kote w ki pa gen rapo ak rev ou se tan pedi.

Se pa tout moun ki ka kotew, se pa tout moun ki ka zanmiw,se pa tout moun ki ka mennaj ou. Gen de moun ki bo kotew se bak selman lap few fe. Lew gen objektif se ouk chwazi moun ki pou bo kotew.

Siw gen rev,siw gen objektif wap komnse travay sou chwa wap fe yo depi kounya.Siw gen rev,siw gen objektif ou pap pe difikilte.Siw gen rev,ou gen objektif ou pap pe fe sakrifis…

Eskew satisfe de chemen wap pran kounya a ? Eske w satisfe de moun kew chwazi met kotew? sinon ou konn ki chwa pou fe.

Dwinny Belval

kotch nan devlopeman pesdonel

ECHEK DWE YON BOUSTÈ POU REYISIT OU

Echek ! Okenn moun pa renmen mo sa a paske li du, li fe mal…mwen tou mpa renmen l. men koman wap fe konn sak dous siw pa gouté anmè

Okenn moun pata renmen fe echek,okenn moun pata renmen tonbe men eske l posib pou Mache san w pa janm tonbe, eske l posib pou mache san w pa janm frape ?

Lew te bebe,eske w sonje konbyen fwa w te bite, eske w sonje konbyen fwa w te tonbe avan w te resi pran ekilib ou ?

Abraham Lincoln

Preske tout lavil te echek sitou sou plan politik ak antreprenarya. poutan li prezidan des Etazini a 52 lane…

Michael Jordan

Lel te nan lise, yo te metel deyo nan ekip basket li. Li antre lakay li ak dlo nan je. Men li pat bay vag.

«J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je réussis. » (M. Jordan)

Steve Jobs

A 30 tan, yo metel deyo nan Apple, nan pwop antrepriz li. Apre kek lane, li tounen e li kreye iPod epi iPhone.

Echek pa vle di tout bagay fini. Echek vle di: mte fe yon ere,map rekomanse.

Echek vle di: maprann

Echek vle di: mwen we febles mwen, mw pral travay plis chak jou

Anpil fwa fok ou fe echek pou rive kotew vle a. Echwe se plim wouj kap diw rekomanse a…

Dwinny Belval Kotch nan devlopman pesonel

YON ENVESTISMAN A 100% ENTERÈ

Malerezman mpap pale ni de ekonomi ni de Kontabilite. Men ann eseye Konprann ansanm

Kisa ki yon envestisman?

Lew envesti se lew depanse lajan, tan, panse ak eneji nan yon bagay kap rapotew plis pi de devan.

Konbyen fwa ou envesti lajan, tan, pansew ak enejiw nan yon mennaj epi apre mennaj la kitew, li lage’w poukow. Konbyen fwa ou envesti nan yon zanmi nan yon fanmi epi apre se komsi w pat janm fe anyen pou li. Konbyen fwa ou envesti nan yon biznis epiw fe gwo defisi…..1,2,3 fwa/plizye fwa??? Se yon bagay nomal

Men eskew konnen gen yon envestisman depiw fel ou pap janm fe defisi? Eskew konnen envestisman sa se 100% benefis li ye? Eskew konnen tou envestisman sa ou pap janm regret li?

Ki envestisman li ye?

envestisman sa se lew envesti nan tet ou .se youn nan pi gwo aksyon ou te ka poze Lew envesti nan tet ou
se pi gwo envestisman ou te ka fe lew envesti nan tet ou.

Konbyen fwa nan Viw ou ret soufri pou kè Lot moun ka Kontan? konbyen fwa nan viw ou Sakrifye tet ou pou lot moun? Tout sa yo se bon bagay. Men eske w pa janm panse ak tet ou pou yon moman, ak kotew vle rive? Eske w pa janm panse ak rèv ou, ak objektif ou? Se pa yon peche siw fome tet ou, Se pa yon peche siw depanse pou tet ou nan aprann bagay kap edew demen. Ann pa chich ak tet nou le avni nou depann de envestisman nou fe nan tet nou.

Koman w ka envesti nan tet ou?

Yon envestisman konsa,anpil moun tap kontan fel si yo te konnen l.

Koman w ka envesti nan tet ou? Se kesyon an,ebyen men repons lan.

1)APRANN: ou pap ka atenn rev ou siw pa aprann, siw pa chache konnen. Youn nan mwayen pou f sa se lew li liv,lew patisipe nan semine kap edew ak saw genyen kom objektif.

(Pas de progrès sans connaissance,pas de connaissance sans investissement)

Sispann fe chich ak tet nou,pa pè depanse pou rev ou…

2)BAY TET OU TAN: ou ase bay moun tanw, ou ede moun anpil kounya komanse panse pou rèv ou pou objektif ou.ou ka toujou la pou lot moun ak limit pandan wap bay tet ou tan.

3)CHWAZI ANTOURAJ OU: sa se yon pwen esansyel nan reyisit ke nou te we deja nan atik sa a ( https://dwinnybelvalmotstivation.wordpress.com/2019/06/09/antouraj/ )

Poukisa w dwe envesti nan tet ou?

Okenn antreprene pa janm envesti nan bagay ki pap rapotel plis, an gwo li pa envesti nan bagay ki pa gen Valè. Yon moun ki envesti nan yon bagay se paskel konnen Valè bagay la.

Ebyen se rezon sa a ki few dwe envesti nan tet ou, OU DWE ENVESTI NAN TET OU PASKE W SE YON MOUN KI GEN ANPIL VALÈ.

Annou fe envestisman 100% benefis la,Annou reyisi

Dwinny Belval

Kotch nan devlopman pesonel

FEL KOUNYA

Sa sa vle di!???

Lem te lekol mte toujou pran plezi nan pede fe devwa’m nan jou m’pral lekol la, etidye tout leson m nan aswe avan egzamen an oubyen nan maten san okenn rezon valab. gen anpil moun ki konsa tou, pa selman nan lekol men nan travay ak nan lot aktivite.

Prokrastinasyon

Kisa mo sa vle di? Kisal ye?
Pwokrastinasyon se lew dwe fe on bagay jodia oubyen nan yon le byen detemine men ou voyel pou yon lot le san rezon valab,san okenn ekspkikasyon lojik oubyen jis pou ka fe yon bagay ki mwens enpotan oubyen pran yon plezi kelkonk pandan tan an ap pase,san konnen si wap gen tan vre apre. an gwo,yon vye abitid.

Nou pwokrastine tout tan e anpil fwa sa konn ralanti nou nan akonplisman rev nou

Tan an limite, li pa anpil jan nou panse’l la. Tan an konte,tan an mezire e l pap janm ase siw pap jerel. Konbyen chans ou rate nan di ma gentan, knbyen pwoje w pa reyalize nan di wa gen tan.eskew janm gen tan vre?!

Ou ka ogmante nan lajan wap fe ckak mwa men ou pap janm ka ogmante nan tan w genyen an (le temps n’est pas vraiment de l’argent)

sak pouse w fe pwokrastinasyon?

rezon yo pa anpil: paske w toujou panse wap gen tan, ou toujou panse wap mwens fatige, ou toujou panse wap pi byen fel siw fel yon lot le oubyen parès konn few pa fe yon bagay ou dwe fe. Men youn nan rezon ki konn pouse nou fel se le nou pa fe echek ladan. Pesonelman mt konn kontinye etidye nan aswe egzamen paske m te toujou reyisi.

Anpil fwa nou kontinye nan medyokri a jis paske anyn pa rive nou

Ki danje ki gen nan pwokrastinasyon?

Lew gen rev ak objektif epi wap pwokrastine se pouse wap pouse jou reyisit ou pi lwen, se plis wap pran tan pou rive kote w vle rive a.

reyisi pa fasil, se pa tout moun kap reyisi paske se pa tout moun ki dako fe sakrifis. Li ka difisil men FEL KOUNYA

Kijanw ka evite pwokrastinasyon?

Fe yon plan de tout sa wap gen pou fe yo, klase yo an sak pi enpotan, enpotan ak mwens enpotan epi eseye suiv plan an janl ye a.

Chak le w anvi pwokrastine sonje kotew vle rive,sonje ke tan an pa pou ou e yon le lap fini nan men’w…

sa ka pran tan men FEL KOUNYA. sa mande anpil sakrifis men FEL KOUNYA.

msantiw vle reyisi, ebien FEL KOUNYA

Dwinny Belval

ANTOURAJ

« Dim kiyes ou frekante map diw kibo wap rive »

Tout moun se moun men tout moun pa menm, tout moun se moun men tout moun paka zanmi’m, tout moun se moun men tout moun paka mennaj mw…

Gen moun ki echwe se paske antouraj li pat bon, gen moun ki reyisi se paske l te byen antoure. Antouraj ou, moun wap frekante chak jou jwe yon gwo wol nan saw ta renemen ye demen,nan rev ou, nan objektif ou paske menm jan moun ki kotew ka ede w rive konsa tou yo ka few echwe (lagew nan tou). ANTOURAJ OU SE KLE KI KA OUVE OUBYEN FEMEN POT SIKSEW.

Poutet sa Ann al gad yon bet ke tout moun renmen anpil kise ÈG « AIGLE »
Menm jan nou konnen l, ÈG se bet ki vole pi wo pami tout lot bet. men banm poze nou yon kesyon, konbyen fwa nou we EG ap vole ak ti zwazo??? (jamè)

Yon moun ki vle reyise ap chwazi moun ki ka bôkotel ak sak paka bôkotel. Tout moun merite respe men se pa tout moun kap ka nan klan’w paske ou bezwen moun ki konpatib ak objektif ou. Zanmi se pi gwo zam ki ka ede w reyisi konsa tou se zam sak ka touye rev ou. Mennaj ou se yon zam tou ki ka defann rev ou men menm zam sa ka detwil siw mal chwazi. koman wap konprann yon moun ki vle avoka poul gen zanmi vôlè,koman wap konprann yon moun ki vle vin medsen,enjenye,agwonom,diplomat…poul zanmi ak moun kap pran plezi tout lasent jounen. objektif yo pa menm,vizyon yo diferan.

Aprann chache moun ki ka edew reyisi,se youn nan pi gwo zam ou genyen. Pa fe klan ak moun pou lanmou,pou plezi,pou avantaj men fe klan ak moun ki konprann rev ou e ki pare pou edew reyalizel.
epi pa janm bliye, ÉG pa vole ak ti zwazo…

BELVAL Dwinny

MANTALITE LYON

Sikse !

tout moun ta renmen fe sikse men li pa fasil,gen anpil kondisyon pou ranpli…

Mantalite

Anpil fwa nou toujou tande moun ap pale de mantalite, Kisa konsep sa yke ?

Mantalite se eta lespri’w, se janw panse, janw we bagay yo. Tout moun pa gen menm mantalite, nou pa we bagay yo menm jan men pafwa yo konn pale de yon tip de mantalite ki refere ak yon gwoup moun. Pa egzanp anpil fwa yo konn di « entel gen mantalite ayisyen » oubyen « entel panse tankou ayisyen ». sa vle di moun sa panse bagay yo tankou nenopot lot ayisyen tap pansel. se menm jan tou, pou fe sikse ou dwe gen yon mantalite men yon fason ou dwe panse ki pap menm ak tout moun e pou sa ann al we yon bèt nan forè a ke tout moun admire kise lyon.

Depi piti yo toujou di ke « le lion est le roi de la jungle » men nou pa janm mande tet nou ni poukisa,ni komanl fe wa.

1.Lyon an pa bet ki pi gwo,nou gen elefan
2.Li pa bet ki pi entelijan,nou gen makak
3.Li pa bet ki pi rapid,nou gen gepa

MEN TOUT BET PEL, le yo wel yo kouri, POUKISA? Mantalite

Lyon an nan tet li tout lot bet yo pa anyen. Le elefan paret devan l li pa we yon gwo bet men li we yon gwo manje. li pa met nan tet li elefan ka krazel men li di tet li li ka manje elefan.

Tout bet nn forè a respekte lyon an,yo dakol kom WA.

Eben se mantalite sa pou nou genyen fas ak pwoblem paske pa gen sikse san pwoblem ak difikilte.

sispann we pwoblem men we opotinite ki nan pwoblem nan.aji an lyon,panse an lyon…

BELVAL Dwinny